Algemene Voorwaarden Lambda techniek 
Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder: opdrachtnemer: Lambda techniek, te noemen Lambda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 01040701; opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.  
Artikel 2. Algemeen
1. Door ondertekening van deze opdracht verklaart de opdrachtgever dat hem een redelijke mogelijkheid is geboden om van deze voorwaarden kennis te nemen doordat: de leveringsvoorwaarden zijn toegevoegd aan de hem toegezonden offerte dan wel voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst aan hem ter hand is gesteld of hem is aangeboden de leveringsvoorwaarden kosteloos toe te zenden of ter hand te stellen en hij heeft laten blijken dit niet nodig te vinden.
2. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. De opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten. 2. De opdrachtgever verschaft de opdrachtnemer alle gegevens en inlichtingen die nodig zijn voor het vervullen van de opdracht.  
Artikel 4. Bijzonder verloop en opzegging van de opdracht
1. Indien uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zodra de overmacht situatie vier weken heeft geduurd.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Onder overmacht is mede begrepen het geval, dat Lambda door een storing van geestelijke of lichamelijke vermogens de opdracht niet meer naar behoren kan vervullen.  
Artikel 5. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
4. Indien de opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de opdrachtnemer, indien dwingende redenen zich daartoe voordoen, gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
5. Voorts is de opdrachtnemer gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen. 6. Bovendien mag de opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan de opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van de opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. De opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.  
Artikel 6. Honorarium voor meerwerk
1. Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde, hetzij onjuiste opdracht of briefing, genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorarium tarieven. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal de opdrachtnemer dit ter goedkeuring van tevoren aan de opdrachtgever voorleggen.  
Artikel 7. Betaling
1 De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever krijgt hiervan een herinnering toegestuurd en de kans om alsnog zijn betaling binnen 7 dagen te voldoen. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven, dan worden er extra administratiekosten in rekening gebracht. Tevens kan de opdrachtnemer, vanaf overschrijding van de termijn met 16 dagen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening brengen aan de opdrachtgever. Als er sprake is van termijn facturering dan heeft de opdrachtnemer het recht de resterende werkzaamheden op te schorten.
3 Alle gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, door Lambda om zijn declaraties te laten voldoen, komen voor de rekening van de opdrachtgever.  
Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Onder een verwijtbare fout wordt verstaan: een fout die Lambda onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale wijze van vak uitoefening, behoort te vermijden. 2. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
b. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
c. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
3. De door Lambda te vergoeden schade is per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium van Lambda.
4. Elke aansprakelijkheid van Lambda vervalt door het verloop van één jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. Als de dag waarop de opdracht is geëindigd, wordt aangemerkt de dag waarop Lambda de einddeclaratie ter zake van de opdracht heeft verzonden.
5. Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, is hij gehouden Lambda van aansprakelijkheid ter zake van dit risico te vrijwaren, bij gebreke waarvan deze aansprakelijkheid van Lambda vervalt.
6. Lambda is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege door Lambda ingeschakelde derden. 7. Lambda is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.  
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door de opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de door de opdrachtnemer geleverde zaken aan derden te verstrekken zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.  
Artikel 10. Faillissement
1, Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of wanneer de andere partij uitstel van betaling heeft aangevraagd.  
Artikel 11. Bewaarplicht
1, Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.  
Artikel 12. Geschillen
1. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter.   Leeuwarden  december 2015